SPC

,,Mimo společnost nedochází k utváření člověka jako lidské osobnosti.“ Václav Příhoda

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno sídlí v budově školy. Návštěvu si u nás můžete dohodnout telefonicky, osobně nebo písemně a nepotřebujete k tomu žádné doporučení. Již od roku 1994 poskytuje dětem, žákům a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, domovům pro osoby se zdravotním postižením i veřejnosti následující bezplatné služby:

psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku

speciálně pedagogické poradenství

psychologické poradenství

sociální poradenství

poradenství a konzultace v rodinách, školách, školských zařízeních i v ústavech sociální péče

pomoc při inkluzi do mateřských a základních škol běžného typu

pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů

poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

sociálně právní pomoc

S klienty SPC pracují 2 psychologové, 4 speciální pedagogové, 1 speciální pedagog - logoped a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky - s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími.

 

Klientelu SPC tvoří převážně:

klienti ze škol a mateřských škol zřízených pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ   

klienti ze tříd, oddělení, studijních skupin v běžné škole podle §16, odst. 9 ŠZ

klienti zařazení do běžných typů základních a mateřských škol

rodiny handicapovaných dětí

klienti předškolního a školního věku s mentálním postižením či s více vadami, které nenavštěvují žádné školní zařízení

klienti s mentálním postižením či se souběžným postižením více vadami do 26 let

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra nebo v terénu.

Ambulantní formy péče

·         Jednorázová: většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Je nabízeno poradenství pro rodiče a u dítěte, žáka nebo studenta se provádí vyšetření psychologické, speciálně pedagogické, (podle potřeby a zakázky zákonných zástupců), po kterém následuje doporučení a případné opatření

·         Opakovaná: probíhá kontrolní vyšetření, například u žáků zařazených v běžných typech škol, po kterém opět následuje doporučení a případné korekce opatření

·         Pravidelná: dítě, žák, student dojíždí do SPC podle potřeby, přičemž návštěvy SPC je možné střídat s výjezdy (při pravidelných návštěvách bývá prováděna reedukace, případně edukace)

Terénní formy péče

·        Výjezdy do škol: metodická podpora učitelům, konzultace k IVP, přímá práce se žákem, kariérové poradenství, pozorování žáka v  přirozeném vzdělávacím procesu, kontrola vhodnosti nastavení vzdělávacího prostředí, zácvik učitele v práci s kompenzační pomůckou žáka atp. dle potřeb žáků a zaměření SPC.

·         Výjezdy do rodin: rodinné poradenství, krátkodobé řešení problémů či dlouhodobou spolupráci s rodinou zaměřenou na psychosociální podporu, pomoc při orientaci v sociální síti, včetně podpory individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou každodenně docházet do školy, a vyučuje je pedagog, který dochází za žáky domů.

·         Výjezdy do školských a jiných než školských zařízení, v nichž je žák umístěn (dětský domov, stacionář, Domov sociálních služeb ...)

Kontakt: pevná linka - 548 220 231