Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje speciálně pedagogické a psychologické poradenství žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zejména SPC) a dalšími odbornými pracovníky (fyzioterapeut, psychiatr, pediatr, sociální pracovník…). Služby jsou bezplatné a jsou zabezpečeny školním speciálním pedagogem – logopedem a školním psychologem.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – LOGOPED (pracoviště IBSENOVA)

Mgr. Gabriela Pulkrábková

E-mail: pulkrabkova@ibsenka.cz

Tel.: 548 522898

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • logopedická diagnostika (zhodnocení komunikační schopnosti)
 • logopedická intervence (rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní a augmentativní komunikace - Znak do řeči, Obrázkový komunikační systém, Terapie orální pozice, využití prvků Bazální stimulace a HANDLE konceptu, tvorba komunikačních deníků)
 • logopedické poradenství (individuální konzultace se zákonnými zástupci a pedagogy, metodické vedení)
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáky školy a intervenční podpora při jeho realizaci
 • koordinace poradenských služeb na škole
 • spolutvorba plánu výchovného poradenství
 • koordinace programu ucelené rehabilitace

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Jiřina Kalová

E-mail: kalova@ibsenka.cz

Tel: 731 563 019

Konzultační hodiny:

Pondělí: 07:00 – 15:00 budova Ibsenova 1

Úterý:   07:00 – 11:00 dle individuální domluvy

Pátek:   07:00 – 15:00 budova Ibsenova 1, dle individuální domluvy Barvičova 54 

Konzultace probíhají formou osobního setkání či online videokonference.

Činnosti školního psychologa:

 • psychologická podpora, poradenství a psychoterapeutické služby rodičům a zákonným zástupcům žáka školy
 • pomoc rodičům při zvládání výchovných a vzdělávacích obtíží dítěte, práce s rodinami pečujícími o zdravotně postižené dítě
 • krizová intervence v náročných životních situacích
 • psychodiagnostická činnost, spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace žáka
 • konzultace pedagogickým pracovníkům školy ohledně vzdělávacích a kázeňských problémů žáka
 • podpora psychohygieny pedagogů, předcházení syndromu vyhoření
 • poskytování karierového poradenství v součinnosti s pedagogy

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (pracoviště OTNICE)

Mgr. Olga Sekaninová

E-mail: sekaninova@ibsenka.cz

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Činnost školního speciálního pedagoga:

 • speciálně pedagogické diagnostika (zhodnocení dovedností a schopností dítěte či žáka)
 • speciálně pedagogické intervence (aplikace speciálně pedagogických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace a kompenzace s využití prvků Bazální stimulace)
 • speciálně pedagogické poradenství (poskytované zákonným zástupcům, pedagogům a pracovníkům „Domova pro postižené děti – LILA“)
 • podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů pro děti a žáky školy
 • podíl na tvorbě plánu ucelené rehabilitace
 • logopedická diagnostika a intervence u dětí a žáků školy

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – LOGOPED (pracoviště BARVIČOVA)

Mgr. Klára Weishäupelová

E-mail: weishaupelova@ibsenka.cz

Tel.: 543 241 378, 739 652 517

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • logopedická diagnostika (zhodnocení komunikační schopnosti)
 • logopedická intervence (rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní a augmentativní komunikace - Znak do řeči, Obrázkový komunikační systém, tvorba komunikačních deníků)
 • logopedické poradenství (individuální konzultace se zákonnými zástupci a pedagogy, metodické vedení)
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti a žáky školy,  intervenční podpora při jeho realizaci
 • koordinace poradenských služeb na škole